روز ها فکر من این است و همه شب سخنم
که چرا غافل از حالِ کاپیِ خویش تنم ؟!

مطلبی در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت نشده است